หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าทอง
 
 
news
ขอเชิญร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในวันที่ 10 ส.ค.65 เวลา 9.00 น. ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าทอง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
 
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการพัฒนาดวามสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
  พัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนค้านการจัดการตนเอง
  พัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุงช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
  จัดการกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
  ส่งเสริมสนับสนุนการให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงซิวิต
  ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สนับสนุนกิจกรรมค้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กิฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรตติตต่อและโรคระบาดต่างๆ
  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
  จัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกแถะกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ซ่อมเซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และพื้นที่สาธารณะให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
  จัดระเบียบการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภคสาธารณูปการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ คู คลองต่างๆ ให้พร้อมใช้ประโยชน์
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลท่าทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-589-4429
เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-265-012 โทรสาร : 055-265-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม 5,805,549 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10