หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าทอง
 
 
news
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
 
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการพัฒนาดวามสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
  พัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนค้านการจัดการตนเอง
  พัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุงช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
  จัดการกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้
  ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
  ส่งเสริมสนับสนุนการให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงซิวิต
  ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สนับสนุนกิจกรรมค้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น
  ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กิฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ
  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรตติตต่อและโรคระบาดต่างๆ
  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
  จัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกแถะกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านคมนาคมขนส่งและผังเมือง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ซ่อมเซม ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และพื้นที่สาธารณะให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
  จัดระเบียบการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภคสาธารณูปการ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ คู คลองต่างๆ ให้พร้อมใช้ประโยชน์
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐาน
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลท่าทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-589-4429
เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-265-012 โทรสาร : 055-265-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม 7,073,014 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10