ท่านต้องการให้ ทต.ท่าทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 13 )
19.12%
ด้านสาธารณูปโภค ( 24 )
35.29%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 8 )
11.76%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
10.29%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 16 )
23.53%