หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 

 

ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านการจัดการตนเอง

พัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้

จัดกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนการให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
 

 

สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย