หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
บัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าทอง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าทอง
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวท่าทอง
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 

 

ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านการจัดการตนเอง

พัฒนารายได้ของเทศบาลเพื่อให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้

จัดกิจกรรมทางศาสนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม ให้ความรู้ ด้านการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้

ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนการให้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว
 

 

สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา และนันทนาการทุกรูปแบบ

ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม 4,946,017 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10