หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบลท่าทอง
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์:055-265-012
    โทรสาร:055-265-011
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
พ.ร.บ.ภาษีป้าย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
แผนผังขั้นตอนและระยะการจัดเก็บภาษีป้าย
แผนผังขั้นตอนและระยะการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
แผนผังขั้นตอนและระยะการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ และการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอัตราต่อสุขภาพ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ