หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าทอง
    เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
    โทรศัพท์:055-265-012
    โทรสาร:055-265-011
 
งานป้องกันฯ  
 
แผนผังขั้นตอนและระยะการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนผังขั้นตอนและระยะการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 
คู่มือประชาชน-การระงับเหตุอัคคีภัย
 
คู่มือประชาชน-การสนับสนุนน้ำ
การจดทะเบียนพาณิชย์  
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์  
 
คู่มือสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
 
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual)
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ทางอินเตอร์เน็ต
คู่มือสำหรับประชาชนที่มารับบริการ  
 
คู่มือการจดทะเบียนฯ
 
ผังรวมจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการบริการ  
 
ขั้นตอนการบริการ