หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลท่าทอง
 
 
news
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
อำนาจหน้าที่
  
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล  
 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล
               อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
               1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
               2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
               3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
               4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
               5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
               6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
               7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริหาร
               8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
               การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
               1. ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
               2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
               3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
               4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
               5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
               6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
               7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
               อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
               1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
               2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
               3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
               4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
               5. การสาธารณูปการ
               6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
               7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
               8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
               9. การจัดการศึกษา
               10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
               11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
               12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
               13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
               14. การส่งเสริมการกีฬา
               15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
               16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
               17. การรักษาความสาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
               18. การกำจัดมูลฝอย สิงปฏิกูล และน้ำเสีย
               19. การสาธารณะสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
               20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
               21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
               22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
               23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
               24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               25. การผังเมือง
               26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
               27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
               28. การควบคุมอาคาร
               29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
               30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 16.54 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลท่าทอง
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-589-4429
เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-265-012 โทรสาร : 055-265-011
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลท่าทอง
จำนวนผู้เข้าชม 5,978,982 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10