หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 ) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แบบ ปค. ๖ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แบบ ปค. 5 เทศบาลตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลท่าทอง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)