หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
บัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าทอง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าทอง
นายพัลลภ ลาทุม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
นายณัฐชัย อินทรรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวท่าทอง
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
ระยะแรกเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2539 และได้จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลท่าทองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เป็นเทศบาล ขนาดกลาง
 
ภาพ ตรา หงส์ แทนความสง่างาม ภายในวงล้อมของดาว แทนหมู่บ้าน
อักษรย่อ ทต.ท่าทอง
ธง พื้นธงสีเหลืองทองขลิบน้ำเงินเข้ม
ดอกไม้ ดอกปีบ
ต้นไม้ ต้นมะขาม
 
เทศบาลตำบลท่าทองตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลกไปทางทิศ ใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 14,810 ไร่ หรือ 23.69 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น 13,777 คน แยกเป็น

ชาย 6,624 คน คิดเป็นร้อยละ 48.08

หญิง 7,153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
จำนวนครัวเรือน 6,142 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 581 คน/ตารางกิโลเมตร
 

 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง