หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
LO
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
บัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าทอง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าทอง
นายพัลลภ ลาทุม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
นายณัฐชัย อินทรรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวท่าทอง
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลท่าทองขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการช่วงนี้ ให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-19 ขอบคุณคะ
อำนาจหน้าที่
 
   
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552)
  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
  มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

ให้มีโรงฆ่าสัตว์

ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

เทศพาณิชย์
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ดังนี้
  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

การสาธารณูปการ

การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การจัดการศึกษา

การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมกีฬา

การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การผังเมือง

การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

การดูแลรักษาที่สาธารณะ

การควบคุมอาคาร

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
   
 
 
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม 3,703,709 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10