หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
บัณฑิตน้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าทอง
คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าทอง
จ.ส.อ. ฉลอง นาคนวล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทอง
เทศบาลตำบลท่าทอง : บริหารจัดการดี
มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่าทอง
นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวท่าทอง
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ
 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ เกษตรกรรม
 
เทศบาลตำบลท่าทองตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านไหลผ่านเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 60% เป็นพื้นที่ สำหรับการเกษตร 35 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5%
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1,375 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซลเซียส
 
ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีวัดจำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ ได้แก่

วัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
   

วันสงกรานต์ ตามขนบธรรมเนียมที่ได้ยึดถือกระทำสืบต่อกันมาซึ่งชาวตำบลท่าทองจะยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เป็นต้น

ประเพณีลอยกระทง ประชาชนตำบลท่าทองได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อถือเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และจัดกิจกรรมที่ ยิ่งใหญ่ ทั้งงานวัดรื่นเริงต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

ประเพณีแข่งเรือยาว แข่งเรือยาวเป็นกีฬาชาวบ้านในชุมชนชนบทไทยที่จัดขึ้นที่ลำน้ำน่าน ณ หน้าวัดพระศรีรัตนมหา ธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตำบลท่าทองได้ร่วมเข้าแข่งขันเป็นประจำทุกปี สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ ดีงามจนถึงทุกวันนี้
 
ประเพณีเข้าพรรษา เทศบาลตำบลท่าทอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและ รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติได้จัดกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาเป็น ประจำทุกปี โดยการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่งดเหล้า เข้าพรรษา ละเว้นอบายมุขต่างๆ
 
วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา เทศบาลตำบลท่าทอง ได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา ณ สว่างอารมณ์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ปลูกฝังค่านิยมสังคมชาวพุทธที่รักในความสงบร่มเย็นเข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้ แจ่มใสในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวันออกพรรษา การตักบาตรเทโวฯ การบรรยายธรรมมะ เป็นต้น
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนทั้งสิ้น 279 คน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาระดับปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
การศึกษาระดับประถมศึกษา

โรงเรียนวัดจุฬามณี ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 อีก 1 แห่ง
 

เทศบาลตำบลท่าทอง มีจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวนทั้งสิ้น 202 คน

เทศบาลตำบลท่าทอง ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกา ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
 

เส้นทางหลักที่ผ่านไปสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 117

เส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเดินทางไปยังภาคเหนือผ่านทาง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 126

ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มีอยู่ทั้งสิ้น 237 สาย รวมระยะทาง 91,551 เมตร
  - ถนนลาดยาง จำนวน 22 สาย
  - ถนน คสล. จำนวน 157 สาย
  - ถนนหินคลุก จำนวน 30 สาย
  - ถนนลูกรัง จำนวน 16 สาย
  - ถนนดิน จำนวน 12 สาย
 

ประชาชนตำบลท่าทอง มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
 

แม่น้ำน่าน

คลองชลประทานสายใหญ่โครงการพลายชุมพล

คลองอ้ายแมว คลองอ้ายแง่ง คลองสุพรรณ คลองกำนัน คลองลูกนก คลองโพธิ์

หนองตาพูน หนองตลิ่งชัน หนองเรือโกลน

บึงแก่งใหญ่ บึงลุ่ม บึงขวาง
 

เทศบาลตำบลท่าทอง มีกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบปาหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน
 

โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล

บริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทอง

เน็ตประชารัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ให้บริการอินเตอร์เน็ตฟรี จำนวน 3 จุด ได้แก่
  - เทศบาลตำบลท่าทอง
  - บริเวณวัดหนองหัวยาง
  - อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ 9

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 11 หมู่บ้าน

บริการรับ - ส่ง พัสดุ (เอกชน) 6 แห่ง

บริษัทไปรษณีย์ไทย (เอกชน) (ห้างโลตัส เอกตร้า ท่าทอง) 1 แห่ง
 
         

ร้านอาหาร , ร้านขายของชำ จำนวน 160 แห่ง

โรงแรม จำนวน 3 แห่ง

บ้าน , อพาร์ทเม้นท์ , อาคารสถานที่ให้เช่า จำนวน 79 แห่ง

ร้านเสริมสวย จำนวน 18 แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ , รถยนต์ , ประดับยนต์ จำนวน 41 แห่ง

โรงงาน จำนวน 5 แห่ง

โกดังรับส่งสินค้า จำนวน 7 แห่ง

ธนาคาร(ในห้างโลตัส เอ็กตร้า ท่าทอง) จำนวน 8 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง

ตลาดสด (เอกชน) จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
  จำนวนผู้เข้าชม 5,163,943 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10