วัดจุฬามณี
วัดศรีรัตนาราม(จูงนาง)
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ท่าทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 เทศบาลตำบลท่าทองยินดีต้อนรับ.

 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อถังขยะชนิดพลาสติก จำนวน 100 ถัง [ 18 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญร่วมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 [ 13 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
ขอเเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 22 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 454 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง ประกาศผู้ชนะเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านกอกพัฒนา หมู [ 16 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใสประปาหมู่บ [ 16 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ [ 13 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการของสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเ [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเต [ 9 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่องผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256 [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการของสำนักปลัด [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4344 พล. [ 4 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 3 
หัตถกรรมผ้าด้นมือ 
อบต.วังทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางละเอียด ขวัญแก้ว - บ้านนางฉวี คำมิ [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ดินทอง โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
 
ขอความร่วมมือรวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งและสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง สน.บถ. มท 0809.2/ว125  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว124  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา ประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัด กพส. มท 0810.3/ว3905  [ 18 ก.ค. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานและส่งคืนเงินเหลือจ่ายโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว2197  [ 17 ก.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.3/ว2206  [ 17 ก.ค. 2561 ]
ขอสำรวจความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2198  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การจัดกิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ" กพส. มท 0810.6/ว2207 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ค. 2561 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2196  [ 16 ก.ค. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา ๒ ปี สาขานโยบายสาธารณะ แก่บุคลากรในสังกัด สถ. และ อปท. ที่สนใจ เพื่อสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กพส. มท 0810.2/2167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว9796  [ 16 ก.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ค. 2561 ]
ขอขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.3/ว2185  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561) สน.คท. มท 0808.5/ว2173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2147  [ 13 ก.ค. 2561 ]
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ก.ค. 2561 ]
การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว2170  [ 12 ก.ค. 2561 ]
 
ติดตามการประเมินผู้บริหารองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/3687 ลว 18 ก.ค.61  [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารองค์การ) ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ ว2146 ลว 11 ก.ค.61  [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 158 
การขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 12 ก.ค. 61 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 277 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0023.5/ว 248 ลว. 19 ก.ค.2561 [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ขอความร่วมมือดำเนินการจามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ที่ พล 0023.3/ว 3718 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินรางวับให้แก่ อปท.  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 16 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พล 0023.5/ ว 246 ลว19 ก.ค. 61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
รายงานการนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 245 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/61 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3715 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ที่ พล 0023.5/ ว 244 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
การจัดข้อตกลงเป็นหนังสืออื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ ว243 ลว 19 ก.ค.61  [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 15 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3682 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดเวทีสานพลังสร้างฐานสุขให้คนไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3680 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3679 ลว 18 ก.ค. 61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
การสนับสนุนขับเคลื่อนกิจรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว242 ลว 16 ก.ค.61 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 23 
สำรวจงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเองฯ ที่ พล 0023.1/487 ลว.11 ก.ค. 2561  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม "ประกวดวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว239 ลว 16 ก.ค.61  [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 55 
การเข้าประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/61 พล 0023.1/ว 3636 ลว 16 ก.ค.61 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 92 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของ สตง. ด่วนที่สุด ที่ ิพล 0023.4/ว 3617 ลว 16 ก.ค.2561  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 96 
ขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว3616 ลว 16 ก.ค.61  [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
 
ปลูกต้นพุทราชิดรั้วปล่อยลูกตกข้ามรั้วส่งกินเหม็นเน่า (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 2  
ตามหาคนค่ะรบกวนใครรู้จักติดต่อกลับมาหน่อยนะคะ (6 ก.ค. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 1  
เล้าหมูส่งกลิ่นเหม็นลบกวนมากและปล่อยน้ำชี้หมู (2 ก.ค. 2561)    อ่าน 57  ตอบ 2  
 
สถ.จ.พิษณุโลก ยเจ้าพนักงานธูรการ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 224  ตอบ 1
อบต.บ่อทอง เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 156  ตอบ 23
สถ.จ.พิษณุโลก มีเทศบาลใดรับโอน/ย้าย หรือมีกรอบตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรบ้างค่ะ? (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก คำถาม ปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม (18 ก.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการพัสดุอยากโอนย้าย (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นวก.การเงินและบัญชี และตรวจสอบภายใน (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล อบต.วังพิกุล (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ การรับสมัครพนักงานจ้าง (16 ก.ค. 2561)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ เพิ่มช่องทางข้ามทางม้าลายหรือป้ายบอกชะลอความเร็วบริเวณถนนหน้าตลาดนัดไดโนเสาร์ ได (15 ก.ค. 2561)    อ่าน 129  ตอบ 8
อบต.บ้านไร่ เว็บไซต์ อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 295  ตอบ 21
อบต.พันชาลี สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นวก.ตรวจสอบฯ/จพง.สาธารณสุขฯ/จพง.พัสดุ/นายช่างสำรวจ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 65  ตอบ 1
อบต.วังพิกุล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วังพิกุล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (13 ก.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.วังทอง การเปลี่ยนแปลงหรือยกฐานะเทศบาลวังทอง (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ศรีภิรมย์ มีตำแหน่งงานว่างมั้ยค่ะ (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 73  ตอบ 1
 เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2557